M.I.K.C, gevestigd aan Noorderhagen 35, Delden OV, 7491AP, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dezeprivacyverklaring.

Contactgegevens: http://www.mikc.nl/ - http://www.perroneen.nl/ - http://www.kunststationdelden.nl/

Adres: Noorderhagen 35, Delden OV, 7491AP, Nederland +31 (0)74 3763265

Bertine Bosch is de Functionaris Gegevensbescherming van M.I.K.C zij is te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoonsgegevens die wij verwerken

M.I.K.C verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders ofvoogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, omzo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemmingpersoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

M.I.K.C verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

M.I.K.C bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgendebewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: ingeschrijvingenop e-Mail nieuwsbrieven worden zonder wederopzegging verlengd. Mocht u geen nieuwsbrief willen ontvangen dan kan dit worden doorgegeven op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Delen van persoonsgegevens met derden

M.I.K.C verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

M.I.K.C gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderenJe hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerkingin te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door M.I.K.C en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bijons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, testuren. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar opde verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jeidentiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

M.I.K.C wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via devolgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen.

M.I.K.C neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking enongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.